กฎหมายและข้อบังคับ  >  กรมธุรกิจพลังงาน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521


ประเภทกฏหมาย กฎกระทรวง  
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มีนาคม 2535  
กฎหมายแม่
- พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 (ยกเลิกโดย พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 2543)
   
เลขที่อ้างอิง    
กลุ่มอุตสาหกรรม  
ระดับความสำคัญ น้อย, ปานกลาง, มาก, ไม่กำหนด  
หมายเหตุ  
ดาวน์โหลดกฏหมายฉบับเต็ม สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ที่นี่  
บทคัดย่อ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง Skip Navigation Links.
Collapse พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 (ยกเลิกโดย พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 2543) พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 (ยกเลิกโดย พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง 2543)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521
ประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันเบนซิน
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2536) เรื่อง กำหนดชนิดและอัตราของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องสำรอง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2539) เรื่อง เงื่อนไขในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดชนิดและอัตราของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องสำรอง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เรื่อง กำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซิน
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2542) เรื่อง ยกเลิกการจัดระบบการจำหน่ายน้ำมันก๊าด
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) เรื่อง กำหนดคุณภาพของน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2538) เรื่อง เงื่อนไขในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการส่งน้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 85) พ.ศ.2541
     ค้นหากฎหมาย Find
 
ค้นหาขั้นสูง

ท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเพียงบางส่วนของคำเท่านั้น ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลกฎหมายจากภายในเว็ปไซต์ให้ทั้งหมด

เข้าสู่ระบบ

    กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน
รหัสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน


หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้จาก ที่นี่
 Copyright © 2009 Petroleum Institute of Thailand